شهرستان گرمسار در گذشته نه چندان دور به خوار معروف بوده و در كتب مختلف از این شهر به نام خوار یاد شده است خوار نامی است قدیمی و مربوط دوره قبل از اسلام و ایران باستان , در كتب قدیمی و تاریخی این نام با جزئی اختلاف با همین هیئت ذكر شده است . 
در اوستا از خوار و صفحات البرز بنام ورن یاد شده در كتیبه های آشوری این ناحیه را خواراو در جای دیگر آری خوانده اند در زمان اشكانیان گرمسار یكی از ایلات تابع آنها و خوآرن نام داشت و امروزه سمنانیها هنوز هم آنرا خواره می گویند . سلوكیها در این ناحیه شهری به اسم خاراكس بنا نهادند و از این منطقه بنام خاربیس یاد كرده اند . 
اما اغلب فرهنگ لغات در ذكر معنی كلمه خوار نام خوارزمی نیز یادآوری شده چنانچه نویسنده فرهنگ آنند راج می نویسد : (( در فرهنگ لغات در ذكر معنی قصبه ای از ری خار با الف آورده شده و چنانچه سامانی و غیره و تصریح نموده اند خوار بو او است و صاحب جهانگیری خطا كرده است . در كتب جغرافیایی بعد از اسلام وقتی از دهات ری كه پیش از پیدایش نام قریه تهران در حدود 261 هجری برپا و آبادان بوده اند اسم می برند از گرمسار بنام خوار ری چنین یاد شده (( قریه خوار معروف كه امروز نیز از قراء نامدار تهران بشمار می رود و از منسوبین به این قریه در آن تاریخ ابوالحسن احمد خواری است متوفی سال 230 است )) . 
در معجم البلدان نوشته شده : خوار شهری است تاریخی و بزرگ از نواحی ری كه گروهی از علماء به آن منسوب شده اند . میان آن سمنان از راه خراسان در حدود 20 فرسنگ است . صفحه 473 ج 3 معجم البلدان )) 
بطوریكه از مطالب استنباط می شود گرمسار (خوار) از نواحی آباد ایران در گذشته بوده و حتی در معجم البلدان بنام شهر بزرگ نامیده شده ولی علل مختلف از قبیل حمله اقوام مهاجم چون حمله مغول و بعدها تاخت و تاز و حمله و غارت یاغیان تركمن و همین طور نامساعد بودن آب و هوا و فقر اقتصادی سبب خرابی آن گردیده است . 
شهر گرمسار تا چندی پیش قشلاق نامیده می شد و هنوز هم افراد مسن و پیران آنرا قشلاق تلفظ می كنند در گذشته خوار شامل 4 بلوك بوده كه عبارتند از : 
1- بلوك قشلاق     2- بلوك ریكان      3- بلوك یاتری    4- بلوك آرادان 
همچنین گرمسار تا مدتی بعلت بدی آب و هوا بصورت تبعیدگاه درآمد و بمرور گروهی از ساكنین نقاط مختلف ایران و ایلاتی كه دست به چپاول و غارت زده و به مردم ظلم و تعدی می نمودند و یاغیانی كه از اوامر دولت وقت سرپیچی می كردند به این ناحیه بد آب و هوا تبعید نمودند . بعدها این طوایف به زراعت و دامداری پرداخته و ساكن این منطقه شده اند . 
در سال 1319 شسی نام گرمسار برای خوار انتخاب شد و به موجب قانون تقسیمات كشوری جدید مصوب آبان ماه 1316 شمسی گرمسار بخشی از شهرستان سمنان قرار داشت كه مشتمل بر چهار بلوك بود . تا اینكه به موجب تصویب نامه مهر ماه 1325 بخش گرمسار از سمنان جدا گردید و بخشی از حومه تهران گردید و در آبان ماه 1325 بخش گرمسار تابع شهرستان دماوند شد . و طبق مصوبه مورخ 1/11/1337 شمسی هیئت وزیران در این سال به شهرستان تبدیل گردید , كه بخش ایوانكی با دهستانهای مربوط فعلی از شهرستان تهران مجزا یكی از بخشهای تابع شهرستان جدید التاسیس گرمسار گردید . 
شهرستان گرمسار در نیمه دوم سال 1355 از استان تهران منتزع و جزء استان سمنان گردید و در سال 1374 شمسی بخش آرادان با مراكز جمعیتی دهستان آرادان و یاتری تاسیس شد و در حال حاضر گرمسار دارای 3 بخش : مركزی , ایوانكی و آرادان و یكی از چهار شهرستان تابعه استان سمنان می باشد .

www.garmsarnews.com منبع