سه قلعه در 24 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سرایان واقع شده است و دارای مساحت  8300 کیلومتر مربع و دارای 64 چاه دامداری 10 روستای عشایری به جمعیت تحت پوشش 5153 نفر میباشد و جمعیت کل بخش سه قلعه 11363 میباشد.
2- کارهایی که در مرکز انجام میشود:
ماهیانه جمعیتی بالغ بر 3000 نفر از نظر خدمات بهداشتی درمانی پوشش داده میشود که این خدمات عبارتند از :
  • ویزیت توسط پزشکان
  • تزریقات پانسمان
  • اعزام بیماران
  • خدمات مامایی
  • دارای آزمایشگاه که کلیه خدمات مربوطه انجام میشود.
  • مراقبت شامل کودکان, مادران و دیگر افراد آسیب پذیر
  • واکسیناسیون ,بهداشت محیط,بیمار یابی
  •  آموزشهای بهداشتی به کلیه اقشار بویژه دانش آموزان
  • سیاری پزشک به  10 روستای تیم سیار و یک باب خانه بهداشت بصورت دو روز در هفته
  • انجام کلیه مراقبتهای بهداشتی اولیه بصورت ماهیانه توسط تیم سیار از طریق مرکز بهداشتی درمانی انجام میشود.
3-پرسنل جزء مراکز تحت پوشش پزشک خانواده
 
دارای 2 پزشک که یک نفر به عنوان مسئول مرکز , یک نفر ماما,کاردان بهداشتی مرد 1 نفر , تکنسین بهداشتی مرد 1 نفر ,کاردان آزمایشگاه 1 نفر , بهیار 1 نفر , راننده 1 نفر, نیروی سرایدار خدماتی 1 نفر و تعداد 3 نفر بهورز که در پایگاه بهداشتی مشغول بکار هستند .
4-رشدجمعیت
 1.7 درصد و بیشترین جمعیت در گروه سنی 24-20 سال که در این گروه سنی  پسر 6.21 و دختر 6.72 درصد از کل جمعیت میباشد

5-در مجموع این بخش مهاجر پذیر و همه ساله به جمعیت آن اضافه میشود.

6-فعالیتهای اقتصادی:
 
دامداری , کشاورزی, بافت فرش, تولید آجر , کامیون داری و مشاغل دولتی میباشد.
 
www.bums.ac.ir منبع