قدمت بردسیر به دوره ساسانیان و پادشاهی اردشیر اول باز می گردد كه نام این شهر در آن زمان (به اردشیر) بوده است.گمان می رود بعد از حمله اعراب نام آن به بردسیر(برد معرب سرد)وبعدا به مشیز تغییر یافته است. جاذبه تفریحی ییلاق های بیدخوان و لاله زار است كه همواره سردترین نقطه مسكونی استان كویری كرمان است. جاذبه مذهبی بقعه امام زاده سید محمد است.منطقه باستانی تل (بلندی-تپه)ابلیس در نزدیكی شهر واقع شده است.این شهر در مسیر محور ترانزیتی كرمان بندر عباس است. (با تشکر از فرستنده مقاله: آقای مهدی خسروی مشیزی.

news.pconline.ir منبع