این شهرستان حداقل قدمتی 3000 ساله داردوبنیاد آنرا به بابک پدر اردشیر ساسانی نسبت داده اندکه مدتی هم به عنوان پایتخت بوده است.وجه تسمیه این شهر بدلیل حکومت بابک وتلاش وی درجهت عمران وآبادانی است.پس از بابک پسرش اردشیر از شهربابک به توسعه متصرفات خود پرداخت و کرمان را متصرف شد. در کتاب حدودالعالم که متعلق به قرن چهارم می باشد، به شهری به نام شهر فانک اشاره شده وآنرا از جمله شهرک های میان کوه با هوای درست ونعمت بسیار ذکر می کند .کیش مردم شهربابک قبل وهمزمان با آئین زردشتی در این منطقه بشدت رواج داشته است.وجود چاههای استخراج مس در شهربابک موید این نظریه است که مردم این شهر قرنها پیش به تکنیک استخراج مس آگاهی داشته اند.شهربابک بعنوان یک اکوسیستم منحصر به فرداز چنان قدمت وقابلیتی برخوردار بوده است که بتواند بخشی از تاریخ کشاورزی ودامپروری را بخود اختصاص دهدبطوریکه در کتابهای کشاورزی از گیاهی بنام (( یونجه شهربابکی )) واز بزی بنام ((بز شهربابکی)) به عنوان یک واریته وگونه خاص و منحصر به فردنامبرده شده است. وقف نامه ها، صداقنــامه وقرآن های خطی نشان می دهندکه از حدود 500 سال قبل به اینطرف خواندن ونوشتنی در شهربابک رواج داشته است واین در مقایسه بابسیاری از شهرها کم نظیر می باشد.راه هندوستان به اروپای شرقی از شهربابک می گذشته است ، بنابراین بازرگانی همیشه دراین شهرستان رونق داشته است. شهرستان شهربابک در سال 1355 تبدیل به شهرستان گردید.

babakcity.blogfa.com منبع