اَلْوَنْد، شهری‌ در استان‌ قزوین است‌. این‌ شهر با 36 و 10 عرض‌ شمالى‌ و 50 و 4 طول‌ شرقى‌، یکى‌ از شهرهای‌ 12 گانة استان‌ قزوین است‌ که‌ با موقعیتى‌ دشتى‌ و اقلیمى‌ معتدل‌ در 12کیلومتری‌ جنوب‌شرقى‌ شهر قزوین‌ قراردارد و از لحاظ اداری‌ جزو بخش‌ مرکزی‌ شهرستان‌ قزوین‌ به‌ شمار مى‌آید.

شهر امروزی‌ الوند در دهة 1320ش‌ آبادی‌ کوچکى‌ با 695 نفر جمعیت‌ بود ، هر چند جمعیت‌ این‌ آبادی‌ مطابق‌ اولین‌ سرشماری‌ عمومى‌ (1335ش‌) 595 نفر بود که‌ در 1345ش‌ به‌ 725 نفر رسید.

در دهة بعدی‌، عمدتاً به‌ سبب‌ آغاز فعالیت‌های‌ صنعتى‌ در شهر البرز از 1348ش‌ به‌ بعد، جمعیت‌ این‌ آبادی‌ با رشدی‌ شتابان‌ رو به ‌افزایش‌ نهاد و مهاجرانى‌ از نقاط دیگر، به‌ویژه‌ زنجان‌، آذربایجان‌ و گیلان‌ در این‌محل‌ ساکن‌ شدند، به‌ نحوی‌ که‌ جمعیت‌ آن‌ در 1355ش‌ به‌ 505 ،4 نفر (910 خانوار) افزایش‌ یافت‌ و تأسیسات‌ و واحدهای‌ خدماتى‌ گوناگون‌ در آن‌ برپا شد. از 1357ش‌، به‌ سبب‌ فعال‌ شدن‌ شهر صنعتى‌ البرز از یک‌ سو و بى‌توجهى‌ به‌ مقررات‌ محدوده‌های‌ شهری‌ از سوی‌ دیگر، جمعیت‌ الوند رشدی‌ شتابان‌ یافت‌ و توسعة کالبدی‌ آن‌ در خارج‌ از قلعه‌ به‌ سمت‌ شمال‌ شرقى‌ و شهر صنعتى‌ صورت‌ گرفت‌.

ساخت‌ خانه‌های‌ تعاونى‌ کارگری‌ نیز کمک‌ کرد، تا اینکه‌ در 1365ش‌ الوند به‌ صورت‌ شهر درآمد .

جمعیت‌ این‌ شهر در این‌ زمان‌ 938 ،39نفر بود که‌ در دورة 5 سالة بعدی‌ (تا 1370ش‌)، یک‌ بار دیگر با افزایشى‌ چشمگیر به‌ 557 ،54 نفر رسید و به‌ همین‌ ترتیب‌، تراکم‌ نسبى‌ جمعیت‌ شهر به‌ 510 ،20نفر در کم 2 افزایش‌ یافت‌ .

فعالیت‌ اقتصادی‌ این‌ شهر پیش‌ از این‌ زراعت‌، کارگری‌ و باغداری‌ بود. زمین‌های‌ کشاورزی‌ الوند که‌ غالباً از نوع‌ درجة یک‌ و دو و از خاک‌های‌ حاصل‌خیز به‌ شمار مى‌آیند ، در 1360ش‌، 768 هکتار بود که‌ عمدتاً (7/98%) به‌ صورت‌ آبى‌ بهره‌برداری‌ مى‌شد.

در آن‌ زمان‌، محصولات‌ عمدة الوند عبارت‌ بود از سیب‌، تره‌بار جالیزی‌ و انگور و علاوه‌ بر آن‌، گندم‌ آبى‌ (200 هکتار)، جو آبى‌ (100 هکتار)، چغندرقند (80 هکتار) و حبوبات‌ (20 هکتار) ( فرهنگ‌ اقتصادی‌...، 97). یکى‌ از بزرگ‌ترین‌ باغ‌های‌ واقع‌ در محدودة الوند، باغ‌ عمران‌ است‌ که‌ 85 هکتار وسعت‌ دارد و عمده‌ترین‌ محصولات‌ آن‌ سیب‌ و گلابى‌ است‌ .

آب‌ کشاورزی‌ از طریق‌ چاه‌ و نهر منشعب‌ از شبکة طالقان‌ تأمین‌ مى‌ش