شهرستان سربیشه یكی از شهرستان های استان خراسان جنوبی است كه در ناحیه‌ی خاور استان قرار گرفته است. مركز این شهرستان شهر سربیشه است كه در طول جغرافیایی 48ـ58 و عرض جغرافیایی 34